سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
استانداری هرمزگان 
اداری در قسمت روابط عمومی 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
استانداری هرمزگان 
مسئول فرهنگی 
 
 
فرهنگی اجرائی  
همکاری 
استانداری هرمزگان 
همکاری فرهنگی 
 
 
فرهنگی اجتماعی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
کارشناس پژوهش ‏فلسفه 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دانشگاه مفید 
دبیر بخش مذتهب مجله ‏هفت آسمان 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
مدرسه امام خمینی 
مدرس 
1382/07/02 
1384/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1380/07/01 
ادامه دارد 
---- 
تدریس 
مرکز ادیان 
مدرس 
1385/07/01 
 
---- 
تدریس 
مدرسه امام خمینی 
مدرس 
1382/07/01 
1384/03/31 
---- 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی قم 
مدرس 
1383/07/01 
 
---- 
همکاری 
استانداری هرمزگان  
اداری دفتر استانداری 
 
 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
کارشناس پژوهش فلسفه 
1379/07/01 
1381/03/31 
اجرایی -علمی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
دبیر بخش مذتهب مجله هفت آسمان 
1382/01/01 
1384/01/01 
اجرایی -علمی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1380/07/01 
 
------- 
تدریس 
مركز ادیان 
مدرس 
1385/07/01 
 
------- 
تدریس 
دانشكده علوم قرآنی قم 
مدرس 
1383/07/01 
 
-------